Algemene voorwaarden

 

Flexifloors B.V.

 

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Flexifloors: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Flexifloors B.V. handelend onder de naam “Flexifloors”, gevestigd aan de Markerkant 13 10 te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69415366;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Flexifloors en de klant;
   3. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Flexifloors;
   4. bedrijf: de klant zijn een rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
   5. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
   6. website: de website flexifloors.nl die door Flexifloors wordt beheerd en waar de producten besteld kunnen worden;
   7. locatie: de locatie waar Flexifloors in opdracht van de klant de producten aflevert of monteert.

 

 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Flexifloors en de klant, tenzij artikel 2.2 van toepassing is.
  • 2. Indien de klant een huurovereenkomst met Flexifloors aangaat, dan zijn de huurvoorwaarden van Flexifloors van toepassing.
  • 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Flexifloors vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • 6. Indien Flexifloors niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Flexifloors in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

 • Aanbod en offertes
  • 1. Het aanbod van Flexifloors is vrijblijvend.
  • 2. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, op de website of in offertes, overeenkomsten, publicaties en e-mailberichten binden Flexifloors niet.
  • 3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
  • 4. Een offerte is gebaseerd op de omstandigheden zoals Flexifloors die heeft aangetroffen tijdens het opmeten op de locatie van de klant. Indien tijdens het monteren blijkt dat de omstandigheden zijn gewijzigd, dan kan dat leiden tot vertraging in de montage. De extra kosten die Flexifloors moet maken omdat de omstandigheden zijn gewijzigd worden aan de klant in rekening gebracht.

 

 • Prijzen en transportkosten
  • 1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief btw en exclusief transportkosten.
  • 2. De vermelde prijzen in een offerte voor een bedrijf zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • 3. Flexifloors heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
  • 4. De hoogte van de transportkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • 1. De overeenkomst komt tot stand nadat:
   1. de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen; of
   2. de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte van Flexifloors.
  • 2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  • 3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Flexifloors de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Flexifloors heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Flexifloors.
  • 4. Wijzigingen op de overeenkomst binden slechts Flexifloors nadat Flexifloors deze wijzigingen schriftelijk of via de e-mail heeft bevestigd.

  

 • Betaling en facturatie
  • 1. Nieuwe klanten worden vooraf gefactureerd, en dienen de factuur vóór of bij aflevering te voldoen.
  • 2. Bestaande klanten worden gefactureerd op de dag van aflevering en dienen de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  • 3. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en is het bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd en is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  • 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Flexifloors op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  • 5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

 • Leveringstermijn
  • 1. Alle door Flexifloors vermelde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 

 • Eigendomsvoorbehoud
  • 1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Flexifloors, totdat alle vorderingen die Flexifloors op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
  • 2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
   1. verpanden;
   2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
   3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
  • 3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Flexifloors te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Flexifloors veilig te stellen.
  • 4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Flexifloors niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Flexifloors gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Flexifloors op volledige schadevergoeding.
  • 5. Indien Flexifloors gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Flexifloors toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Flexifloors zich bevinden.
  • 6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Flexifloors daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Flexifloors.
  • 7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Flexifloors toekomende rechten onverlet.

 

 • Verplichting van de klant
  • 1. De klant is gehouden Flexifloors onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  • 2. De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken zoals volgt uit de gegeven en/of bijgeleverde instructies en de technische specificaties.
  • 3. De klant vrijwaart Flexifloors voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
  • 4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Flexifloors of die voortvloeien uit de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de klant onrechtmatig jegens Flexifloors handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Flexifloors daardoor lijdt en is Flexifloors gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

 • Afleveren en monteren
  • De vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief de kosten voor het monteren, tenzij anders vermeld.
  • Indien Flexifloors een gehele vloer bij de klant aflevert en monteert, dan wordt daarvoor met de klant een afspraak gemaakt. Monteert de klant de gehele vloer zelf, dan wordt met de klant, een afspraak gemaakt om de vloer af te leveren.
  • Indien Flexifloors de vloer monteert, dan dient de klant voor het volgende zorg te dragen:
   1. dat Flexifloors tijdig toegang wordt verleend tot de locatie;
   2. dat de locatie goed bereikbaar is voor het vervoersmiddel van Flexifloors;
   3. dat de locatie beschikt over de eigenschappen die de klant aan Flexifloors kenbaar heeft gemaakt;
   4. dat de locatie leeg is en dat Flexifloors voldoende ruimte heeft om de vloer te monteren;
   5. dat Flexifloors ongestoord de montagewerkzaamheden kan uitvoeren.

 

 • Conformiteit
  • Flexifloors staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod en/of op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 • Garantie
  • Op de geleverde aluminium onderdelen (de frames) en op de kunststof onderdelen (de vloerdragers) wordt een garantie verleend van 5 jaar.
  • De factuur is het garantiebewijs.
  • De klant dient Flexifloors de mogelijkheid te geven om de garantieclaim te onderzoeken. Het feit dat Flexifloors overgaat tot het onderzoeken van een garantieclaim, impliceert niet dat Flexifloors de garantieclaim accepteert.
  • Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door Flexifloors geaccepteerd, dan zal Flexifloors het product repareren en/of een vervangend onderdeel leveren.
  • Het repareren van het product en/of het leveren van vervangende onderdelen verlengt de garantieperiode niet.
  • Indien bij het onderzoeken van de garantieclaim of van een klacht blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de garantieclaim afgewezen of wordt de klacht niet verder in behandeling genomen:
   1. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik van het product;
   2. Door de klant en/of een derde zonder de voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Flexifloors werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
   3. De schade is veroorzaakt door de klant of door een derde (vernieling);
   4. Het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gegeven en/of meegeleverde instructies en/of de technische specificaties;
   5. Het product niet gebruikt is voor het doel waarvoor het product bestemd is;
   6. Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, reinigingsmiddelen, vuilophoping, e.d.
  • Indien de klant geen beroep toekomt op de garantie en/of de garantieclaim wordt afgewezen en Flexifloors heeft wel in opdracht van de klant reparatiewerkzaamheden aan het product uitgevoerd en/of een of meerdere vervangende onderdelen geleverd, dan worden de kosten voor deze reparatiewerkzaamheden en/of voor de vervangende onderdelen aan de klant in rekening gebracht.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Flexifloors kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  • Flexifloors is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
  • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Flexifloors is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  • Flexifloors is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Flexifloors is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Flexifloors is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gegeven instructies.
  • Flexifloors is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of een derde aanpassingen of wijzigingen heeft aangebracht aan het product.
  • In geen geval is Flexifloors aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
  • Flexifloors is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. Het gebruik van het product is geheel voor eigen risico.
  • Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan Flexifloors kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Flexifloors daardoor lijdt.
  • Flexifloors is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • Flexifloors is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  • Indien Flexifloors aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Flexifloors beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Flexifloors gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Flexifloors, beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Flexifloors.
  • Vorderingsrechten verjaren na 1 jaar, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

 • Overmacht
  • Flexifloors is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Flexifloors geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Flexifloors niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; storing in het e-mailverkeer; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Flexifloors; het verbranden van middelen van vervoer van Flexifloors of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
  • Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Flexifloors.
  • Indien Flexifloors weet of het vermoeden heeft dat hij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Flexifloors de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

 • Contact en klachten
  • Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met Flexifloors. Flexifloors is bereikbaar:
   1. via het e-mailadres info@flexifloors.nl;
  • Van een vraag en/of klacht die elektronisch is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  • Bij Flexifloors ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Flexifloors binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 • Opschorting en ontbinding
  • Flexifloors is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Flexifloors ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
  • Flexifloors is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst of die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.
  • Flexifloors is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst met de klant zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de klant:
   1. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
   2. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend of in liquidatie treedt;
   3. zijn (betalings)verplichtingen jegens Flexifloors niet nakomt.
  • Voorts is Flexifloors bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • Indien Flexifloors tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Flexifloors op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Flexifloors de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  • Flexifloors behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de  aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts  gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Flexifloors gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Flexifloors zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Flexifloors niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

 • Beveiliging en internet
  • Flexifloors zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten
  • Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Flexifloors aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Flexifloors of bij zijn licentiegever(s). De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Flexifloors of van zijn licentiegever(s) te allen tijde te respecteren.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de overeenkomst tussen Flexifloors en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen in verband met overeenkomsten tussen de klant en Flexifloors worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Flexifloors gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Flexifloors zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.